> > Dawat-A Multi-Cuisine Restaurant

ದವಾತ್-ಎ ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 7542268533
 07771002320, 09993274555
ಹೋಟಲ್‌ ರಾಜ್‌ ವಿಲ್ಲಾಸ್, ನಾನಾ ಖೆರಿ, ದಾದಾ ಬಾಡ಼ಿ, ಎ.ಬಿ. ರೋಡ್‌, ಗುನಾ - 473001
ಇನ್ ಹೋಟಲ್‌ ರಾಜ್‌ ವಿಲ್ಲಾಸ್

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
ಸೇವೆಗಳು
Catering: Yes
Home Delivery: No
Home Delivery Radius: NA
Valet Parking: Yes
Alcohol: No
Home Delivery Call: NA
Veg/Non-Veg: Veg
Food coupons accepted: No
Credit Cards Accepted: Yes
AC,Non AC: AC
ಸೇವೆಗಳು
Amenities: Children's Play Area, Outdoor Seating, Wi-Fi Zone
Cuisine: Chinese , Continental , Indian , Mughlai , Multi-Cuisine

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ