> > Pingla Police Station

ಪಿಂಗಲ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಷನ್

ಪೊಲೀಸ್
 03222238546
ಮೋಯ್ನಾ ಬಾಲಿ ಚೌಕ್‌ ರೋಡ್‌, ಪಿಂಗಲ, ಮೀದ್ನಪೋರೆ, ಖರಗ್ಪುರ್ - 721302
ನಿಯರ್‌ ಮೀದ್ನಪೋರೆ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌