> > Punjab State Electricity Board

ಪಂಜಾಬ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
 1762280078, 1762260556
ಸೈದಪುರ ಮೆಯಿನ್ ರೋಡ್‌, ಡೆರಾ ಬಸ್ಸಿ, ರಾಜಪುರಾ - 140401
ನಿಯರ್‌ ಸೈದಪುರ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌

You might also like