> > Your Fitness Club

ಯೋರ್ ಫಿಟನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್

ಜಿಮ್
 07024103148
ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೆನ್ದ್ರ ಮರ್ಗ್‌, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ್‌, ರತಲಾಮ್ - 457001
ನಿಯರ್‌ ರೋಟರಿ ಗಾರ್ಡೆನ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Credit Cards Accepted: ನೋ
Gender: ಅನಿಸೆಕ್ಸ್
cash, credit card
Gym Facilities: ಫಿಟನೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಲೋಕೆರ್ ಫಸಿಲಿಟಿ, ಸಾನಾ ಬಾಥ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಥ್, ಟ್ರೆಡ್‌ಮಿಲ್
Facilities: ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಫಿಟನೇಸ್, ಡಾಯಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಷನ್
Services: ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ಶಾಪಿಂಗ್, ಕಾರ್ಡಿಯ್ವ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಫಿಟನೇಸ್, ಜೆನರಲ್ ಫಿಟನೇಸ್, ಪೆರ್ಸೋನ೅ಲಿಜ್ಡ್ ಅಕ್ಸರ್ಸೈಜ್, ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಥ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್, ವೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ