ಭೋಜ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
3.5
Address of the listing ಲಾಲಾ ಲಾಜ್‌ಪತ್‌ ರೈ ಸರನಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್
2.5
Address of the listing ಬಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಗಾಂಗುಲಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
4.0
Address of the listing ಬಿರತಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್
Address of the listing ಭವಾನೀಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಬಾಬುಲ್ ಕೆಟೆರೆರ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
Address of the listing ರಾಜಬರಿ ಕಾಲನಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
2.5
Address of the listing ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ವೆಜ್, ಚೈನಿಜ್,ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ಅಡ್ ಕೆಟೆರೆರ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
4.5
Address of the listing ದಮ್‌ ದಮ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಫೂಡ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
Address of the listing ಪಾರ್ಕ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಜೆನ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್,ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಮೀಲ್ಸ್ 4 ಯೂ

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
Address of the listing ಬೆಕ್ ಬಗಾನ್ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing North Indian Catering,South Indian Catering

ದಿಲ್ಲಿ ಗೆಟ್‌

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
Address of the listing ಹರಿಶ್ ಮುಖರ್ಜೀ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್
Address of the listing ಅರೀಯದಹಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಸವೌರೀತೆಸ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
5.0
Address of the listing ಕಸಬಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಸಧುಖನ್ ಡೆಕೋರ್ಯಾಟೋರ್

ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೋಜಕರು
Address of the listing ಸಲ್ಕಿಯಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕೆಟರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಡೆಕೋರ್ಯಾಟೋರ್

ಬನರ್ಜೀ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
4.0
Address of the listing ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್
2.0
Address of the listing ಬೆಹಾಲಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing North Indian Catering,Non-Veg Catering

ಚಿಕಿ ಮದನ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
4.0
Address of the listing ಭವಾನೀಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಕೆಟೆರೆರ್ ಮಿಸಲೆಟೋ

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
Address of the listing ಶೋಭಾಬಾಜ಼ಾರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಹೈ-ಲೀನ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
4.0
Address of the listing ತೋಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್,ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಮೆಘಾ ಕೆಟೆರೆರ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
Address of the listing ದಮ್‌ ದಮ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್

ಸುಶೀಲ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್

ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು
Address of the listing ಬಾಗ್‌ ಬಜಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನನ್-ವೆಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್ ಫೂಡ್ ಕೆಟರಿಂಗ್
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Caterers North indian cuisine caterers North indian cuisine catering Gujurati food catering Rajasthani food catering Punjabi food catering

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Kolkata ನಲ್ಲಿ Ice cream Shop Kolkata ನಲ್ಲಿ Sweet Shop Kolkata ನಲ್ಲಿ Restaurant