വിഷ്ണുസ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08025928999
 09845284455
1632, 2ഏന്.ഡീ. ബ്ലക്‌, 80 ഫീട്‌ രോഡ്‌, ബ്യാംക്‌ കലനി, ബനഷംകരി 1സ്ട്രീറ്റ് സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560078, Karnataka
നിയര്‌ കഠരീഗുപ്പെ ഫൂഡ് വര്ല്ഡ്‌
View Map

Services

cash, credit card
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Credit Cards Accepted: നോ
Accessories & Parts: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്., വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Panasonic: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം അഡിയോ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
LG: ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്

Write Review

You might also like