എഡ് എഡ്സ്

Travel Agent - Airlines
 08041750975
 09844189774
2, ഥീമമയിയാഹ് ബില്ഡിംഗ്‌, 80 ഫീട്‌ രോഡ്‌, ചംദ്ര ലെയാഉട്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560072, Karnataka
നിയര്‌ പൂര്ണിമാ മഹല്‌
View Map

Services

International Sector: എസിയാ, ഫെര് ഈസ്ട്, മിഡല് ഈസ്ട്
Sector: ഡോമെസ്ടിക്
Ticketing - Bus: പിരൊവൈറ്റെറ്റ്
Tourist Destination: എജ്രാ, അജംതാ ഏല്ലോരാ, കൂര്ഗ്, ഡ്യാല്ഹസി, ദര്ജീലീംഗ്, ഹമ്പി, ഖജുരഹോ, മഹബലെഷ്വര്, മഹബലീപുരം, മലിംഡാ, ഊതി, ഷീമ്ലാ, റ്റൻജുരി
Domestic Airlines Affiliation: എയര് ഇംഡിയാ, ഗോ എയര്, ഇന്ഡിയന്‌ എയര്‌ലൈന്സ്, ഇംഡിഗോ എയര്‌ലൈന്സ്, ജെറ്റ് എയര്‌വെസ്, ജെറ്റ്‌ലിറ്റ്, കിന്ഗ്‌ഫിഷര് എയര്‌ലൈന്സ്, സ്പീക്‌ജെറ്റ്
Ticketing - Train: രെജ്ഡ്‌ഹനി ട്രെൻ, ഷറ്റബഡി ട്രെൻ
Bus Type: ഏ/സീ കോച്, സെമി സ്ലീപെര് കോച്, സ്ലീപെര് കോച്, വോല്വോ
Other Services: ഹോറ്റെൽ ബൂകിംഗ്സ്, പ്യാകെജ് റ്റുയര്സ്, രിജോര്ട് ബൂകിംഗ്സ്
Domestic Destination: ആഹ്മെഡ്യാബ്യാഡ്, ചെന്നയി, ഡെല്ഹി, ഹൈദരാബാദ്, കഷൻ, കോല്കതാ, മുമ്ബയി, പൌംഡ്‌കെരി
International Airlines Affiliation: എയര് ഇംഡിയാ, ബീമൻ ബ്യാംഗലഡിഷ് എയര്‌ലൈന്സ്, ഈ.ഏല്. എൽ ഇസ്രൈൽ എയര്‌ലൈന്സ്, ഏമ്‌ര്യാട്സ് എയര്‌ലീന്, ഗല്ഫ് എയര്, കിന്ഗ്‌ഫിഷര് എയര്‌ലൈന്സ്, കെവ്ഏറ്റ് എയര്‌വെസ്, മൽഏസിയാ എയര്‌ലൈന്സ്, മീയേംമ്യാര് എയര്‌വെസ് ഇംറ്റര്‌ന്യാഷനൽ, രയൽ ജോര്ഡ്യാംയിയ്ൻ എയര്‌ലൈന്സ്, സൌദി എര്യാബിയ്ൻ എയര്‌ലൈന്സ്, സംഗപോര് എയര്‌ലൈന്സ്, ഷ്രീലംകൻ എയര്‌ലൈന്സ്
Other Services: ഹോറ്റെൽ ബൂകിംഗ്സ്, പ്യാകെജ് റ്റുയര്സ്, പാസ്പോര്ട് അസിസ്ടെന്സ്, രിജോര്ട് ബൂകിംഗ്സ്, വിജാ ഫര്‌മ്യാലിറ്റീസ്
Domestic Sector: സെംറ്റരൽ ഇംഡിയാ, ഈസ്ട് ഇംഡിയാ, നോര്ഥ് ഇംഡിയാ, സൌഥ് ഇംഡിയാ, വെസ്ട് ഇംഡിയാ

Write Review

You might also like