അരീസോം സ്യാനിറ്റരി വ്യാരി

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08026591411,
 09341411110, 09844075037
34, 3ആര്.ഡീ. ക്രസ്‌, 21സ്ട്രീറ്റ് മെൻ, ആര്.കേ. കലനി, മരനഹല്ലി, ഫെജ്‌-2, ജേ.പീ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560078, Karnataka
പോലിസ്‌ സ്ടെഷന്‌

Services

Brands: നിട്കോ, കജാരിയാ
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, റ്റപ്സ്
Cera: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, ഹൈലൈറ്റര്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സിംക്സ്, സ്ടീം രൂം, വാഷ് ബെസിൻ
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Oyster: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, സ്ടീം രൂം
Products: ബാഥ് ട്യൂബ് ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, റ്റപ്സ്, ഷാവര് പ്യാനൽ
cash, credit card

Write Review