എക്ടിവ് ക്യാന്വസ് Owner Verified Listing

Language Training Institutes
 08041609122
 09980129768
343, 3ആര്.ഡീ. ക്രസ്‌, 10ടീ.ഏച്. ഏ മെൻ, ജയാ നഗര്‌ 1സ്ട്രീറ്റ് ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560011, Karnataka
നിയര്‌ അഷോകാ പിലര്‌
View Map

Services

cash, credit card
Languages: ഫ്രെംച്, ജര്മൻ
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Hobby Courses: പെംറ്റിംഗ്, പറ്റരി എംഡ് ക്ലെ മെകിംഗ്, ബ്യാലറ്റ് 9, ഇകെബനാ, ക്യാംഡ്ല് മെകിംഗ്, ചകലെറ്റ് മെകിംഗ്
Editor's Note
Active Canvas: Dabble in painting, pottery, music and dance or learn a foreign language at Active Canvas. Awaken the artist in you, whether you are five years old or fifty. At Active Canvas, you can sign up for courses in art, music, dance and languages as long as you have an interest in it. While its a great way to keep your children constructively busy, a bit of art-therapy will help you de-stress too. With three studios and a team of committed teachers, the centre organizes several long-term and short-term courses at reasonable rates.

Write Review

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.