ബാഥ് ട്രെംഡസ്

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08041657000, 08041494000
 09900961000
63, കേ.ഏച് രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560027, Karnataka
അപോജിട്‌ ബിഗ്‌ ബജാര്‌
View Map

Services

Type: റ്റൈല്സ്
Iron/Steel: നോ
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Products: സരമീക് റ്റൈല്സ്, വാൾ റ്റൈല്സ്, ബാഥ്‌രൂം റ്റൈല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്
Duravit: ബാഥ് ഫര്നിചര്, ബാഥ് ട്യൂബ്, ബീദെത്സ്, കിചെൻ സിംക്, മല്ടി ഫംക്ഷനൽ ഷാവര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, യൂരിനല്സ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, റ്റപ്സ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്

Write Review

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers nearby ബാഥ് ട്രെംഡസ്