പ്ലെനെറ്റ് ഏമ്

Audio & Video Shop
 08041637304
 09738586009
420, ലൈഫ്‌ പ്ലാജാ, കമ്മനഹല്ലി മെൻ രോഡ്‌, കല്യാന്‌ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560043, Karnataka
നിയര്‌ ജലവായു വിഹാര്‌ അപാര്ട്മെംട്സ്‌
View Map

Services

Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Accessories: യെസ്
Accessories & Parts: നോ
Consumer Durables: നോ
Services: നോ
Sony: ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Philips: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്
Brands: എപല്-ആഈഫോന്, ഫ്ലൈ, ഏചറ്റീസി, മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, രെലായന്സ് സീ.ഡീ.ഏമ്.ഏ., സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ, വിഡിയോകൻ, വര്ജിൻ

Photos

Editor's Note
Planet M: Whether you are a fan of Pt Ravi Shankar or Metallica, get all your music and related accessories at Planet M. One of the oldest pan-India music retail chains, Planet M branches are widespread and easily accessible. Besides extensive collection of all genres of Western and Indian music, the store also stocks headphones, CD pouches, t-shirts and the like. Original film DVDs are also on offer. Dont miss the stock clearance sale where you can get some great albums at throwaway prices. It is open throughout the week from 10.30 am to 9 pm.

Other Branches of Planet M

Near Food World
BTM 2nd Stage, Bangalore
Opposite Bata Showroom
Brigade Road, Bangalore
In Sigma Mall
Cunningham Road, Bangalore
Opposite State Bank Of India
Indira Nagar, Bangalore
In Vaishnavi Plaza
Jaya Nagar 9th Block, Bangalore
Near Spencers Daily
Kasthuri Nagar, Bangalore
Near BSNL Office
Kasthuri Nagar, Bangalore
Opposite Indian Oil Petrol Pump
Koramangala 6th Block, Bangalore
View All 19 Branches of Planet M

Write Review

You might also like