ദ് ബ്രൈഡ്

Service Apartments
 08041144408, 08041144409
5, ബ്രൈഡ് സ്ട്രീട്‌, രിച്‌മംഡ് രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560025, Karnataka
ഹകി സ്ടെഡിയമ്‌
View Map

Services

cash, credit card
Type: ലഗ്ജരി
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, നോ, വിജാ
Tariff Range: ബിട്വീൻ രുപീസ് 2001 എംഡ് രുപീസ് 3000

Write Review