കേ.ഏ.ജേഡ്.ഓ.

Garment Shops
 08042110282
1, ഏമ്ബെസി ചൈമ്ബര്സ്‌, വിട്ടൽ മല്ല്യാ രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560001, Karnataka
ബിഷപ് കറ്റൻ ഗര്ല്ജ്‌ സ്കൂല്‌
View Map

Services

cash, credit card
Inner Wear: Yes
Brands: Kazo
Type: Western
Gender: Women's
Uniforms: No
Woolen Clothes: No
Boutique: No
Credit Cards Accepted: Cirrus, MasterCard, Plus, Star, Visa, Visa Electron

Other Branches of KAZO

Opposite Smoke House Deli Restaurant
Indira Nagar, Bangalore
In Phoenix Market City Mall
Mahadevapura, Bangalore

Write Review