ഡിഉ ഡ്രപ്സ് ലര്നിംഗ് സോല്യൂഷന്സ്

Home Cleaning Services
 04445567177
 09710777177
കേ-5, വാത്സല്യ ചൈല്ഡ് കെയര്‌ സെന്ടര്‌, , നഗര്‌, ദില്ലി - 600029, Tamil Nadu
ഇൻ വാത്സല്യ ചൈല്ഡ് കെയര്‌ സെന്ടര്‌

Services

Speciality: സ്കൂൽ ഫര്‌ അറ്റിസ്ം, സ്പീച് ലെംഗ്വെജ് ഥെരെപി, ഓക്യൂപ്യാഷംയേൽ ഥെരെപി, പ്ലെ ഥെരെപി, കര്ബ്‌രെൽ പ്യാല്സി, അറ്റെന്ഷൻ ഡിഫൈകിറ്റ് വിഥ് ഹീപെര്യാക്ടിവിറ്റി ഡിസോര്ഡെര് ഫര്‌ ഡൈജബ്ലഡ് പര്സൻ, ലര്നിംഗ് ഡിസ്യാബിലിറ്റീസ്, ആര്.ഡീ.ആഈ., ബിഹ്യാവിയര് ഥെരെപി

Write Review

User Reviews

Fraud maid
The worst service...the maids they sent are actually thieves..starting the agent will take commission..and after keeping maid for 10 days..the maid runs off from home with things..(maid name:anjali.)and when we call agent he won't respond..I won't recommend ..please don't get fooled

You might also like