ഹീരോ മൈംഡ് മിന്

Call Centre Training Institutes
 01242220271, 01242220418
20/4, 2ഏന്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, സെക്ടര്‌ 16, ഗുഡഗാംവ്‌ - 122001, Haryana
നിയര്‌ സുഖരാലി ചൌക്‌
View Map

Services

Placement: യെസ്
Courses Offered: കസ്ടമര് സര്വിസ്, വോയ്സ് എംഡ് എക്സെന്ട് ട്രെനിംഗ്

Write Review