ക്യ്രോസ്യ്സ് റ്റെക്നോലജീസ് Owner Verified Listing

Security Systems & Devices Dealers
2-6, കുകത്പല്ലി, ഹൈദരാബാദ്‌ - 500072, Telangana
നിയര്‌ രാമാലയം റ്റെമ്പല്‌

Services

Rental: നോ
Repairs & Services: യെസ്
Sales: യെസ്
Segment: കമര്ഷൽ, കോര്പോരെറ്റ്, രെജിഡെന്ഷൽ
Products: എക്സെസ് കംട്രോൽ, അലാര്മ്സ്, അറ്റെംഡെന്സ് മ്യാനെജമെംറ്റ്, ക്സ്ട്വ്, സെഫ്സ് എംഡ് ലോകെര്സ്, വിഡിയോ ഫോന്സ്

Write Review

User Reviews

very good prices
servicing very good
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.