ഷക്തി ഹാര്ഡ്‌വെര്

Hardware and Electrical Stores
 03324191418, 03324191421
മെര്ലിൻ ഹോമെല്യാംഡ് ഷപിംഗ്‌ മൾ, 8-9, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, അഷുതോഷ് മുഖര്ജീ രോഡ്‌, കോല്‌കാതാ - 700020, West Bengal
ഇൻ മെര്ലിൻ ഹോമെല്യാംഡ് ഷപിംഗ്‌ മൾ

Services

Electrical: നോ
Type: പൈപ്സ് എംഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ്
Hardware: യെസ്
Repairs & Services: നോ
Products: ഹ്യാംഡ്ല്, ഡോര് ലക്, റ്റാവൽ രെലിംഗ്സ്, ഗ്ലാസ് ഫിറ്റിംഗ്സ്, ഫകെട്സ്

Write Review

Related Keywords