വിഷാൽ കലെക്ഷൻ

Electronics and Home Appliance Stores
 03330424496
മെര്ലിൻ ഹോമ്‌ ലെന്ഡ് മൾ, 18/ബീ, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, അഷുതോഷ് മുഖര്ജീ രോഡ്‌, കോല്‌കാതാ - 700020, West Bengal
ഇൻ മെര്ലിൻ ഹോമ്‌ ലെന്ഡ് മൾ

Services

Products: കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Accessories & Parts: യെസ്
Hawkins: കുക്‌വെയര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Consumer Durables: നോ
Services: നോ
Prestige: ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ജൂസര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര്, പപ് അപ്‌ റ്റോസ്ടര്, പ്രെഷര് കൂകര്, സെംഡ്‌വിച് റ്റോസ്ടര്

Write Review