അമാൺ ഗ്രൂപ്

Real Estate Builders & Developers
 02226256875, 02226256876
 09820064562, 09323833270
ജുഹു ആജാദ്‌ നഗര്‌ ബില്ഡിംഗ്‌, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, സീ.ഡീ. ബരഫീവലാ ലെന്‌, അംധെരി വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400058, Maharashtra
ഇൻ ജുഹു ആജാദ്‌ നഗര്‌ ബില്ഡിംഗ്‌

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: നോ

Write Review

User Reviews

Mr farooque who is looking at salary Dept has not paid wages yet even after being to their employees who has left the job ..it clearly seems that he is misusing the salary of the exit employees..Income tax Dept should intervene in this matter..Guys don't join this fraud company..they treat badly after joining organization.
Worst ever company..no payment to employees on time..and no salary to the person leaving the job for which company has break the rule of the law. They are mis using the salary of the exit employees.. Income tax Dept should check on this..

You might also like