റ്റപ് 10

Cellphone Showroom
 02224333402, 02224333405
 09870438522, 09004141229
15, അഹമദ് ഉമര് ബില്ഡിംഗ്‌, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, ദാദര്‌ വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400028, Maharashtra
അപോജിട്‌ ദാദര്‌ വെസ്ട്‌ രെല്വെ സ്ടെഷന്‌
View Map

Services

cash, credit card
Accessories: യെസ്
Accessories & Parts: യെസ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Brands: എപല്-ആഈഫോന്, ബ്ലക്‌ബെരി, കെല്കോൻ, ഏചറ്റീസി, ആഈബൾ, കാര്ബൺ, ഏല്.ജീ., മൈക്രോമെക്സ്, നോകിയാ, രെലായന്സ് സീ.ഡീ.ഏമ്.ഏ., സ്യാമസംഗ്, സനി, റ്റാറ്റാ ഇംഡികോം സീ.ഡീ.ഏമ്.ഏ.
Brands: എപല്-ആഈഫോന്, ബ്ലക്‌ബെരി, കെല്കോൻ, ഏചറ്റീസി, ആഈബൾ, കാര്ബൺ, ഏല്.ജീ., മൈക്രോമെക്സ്, നോകിയാ, രെലായന്സ് സീ.ഡീ.ഏമ്.ഏ., സ്യാമസംഗ്, സനി, സ്പീക്, റ്റാറ്റാ ഇംഡികോം സീ.ഡീ.ഏമ്.ഏ.

Write Review

You might also like