ഓസിം ഇംഡിയാ

Home Health Care Equipment Dealers
 09619857878, 09167301112
ഇനോര്ബീത് മൾ, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, മലാഡ്‌ വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400064, Maharashtra
ഇൻ ഇനോര്ബീത് മൾ
View Map

Services

Oxygen Tanks/Respiratory Equipments: യെസ്
Other Equipment : മസാജ് ചെയര്, ഫൂറ്റ് മസാജര്സ്, ഹ്യാംഡ്‌ഹെല്ഡ് മസാജര്സ്, ഹീഡ് മസാജര്സ്, ബ്യാക് മസാജര്സ്, നെക് എംഡ് ഷോല്ഡര് മസാജര്

Write Review

User Reviews

It's simply the most advanced and complete massage you'll ever experience, bringing warmth, energy, and well-being back to your tired feet and legs. Warm Air technology soothes tired muscles releases tension and helps improve blood circulation. Foot rollers target vital reflex points on your soles. At the same time the signature wrap-around squeeze full-coverage kneading discs and turbo vibration triple the pleasure of the massage for maximum effectiveness. Love it!
OSIM uKimono breaks down fatty tissue in the tummy, butt and thighs, tighten muscles and create a perfectly trimmed body. I ordered it a month back and can already see the results. It's just amazing how this device works. I still continue losing many more inches with Osim uKimono!

You might also like

Nearby Locality Guides

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort