ന്യാചുരല്സ്

Beauty Parlour
 04132611222, 04132611333
 09500489444
8/9, കഡ്യാലോര്-പോംഡി മെൻ രോഡ്‌, കട്ടുകുപ്പം, പംഡിചെരി - 607402
നിയര്‌ മഹാത്മാ ഗാംധി മെഡികല്‌ കലെജ്‌
Spa

Services

cash, credit card
Gender: Unisex
Brands: L' Oreal, Lakme
Gender: Unisex
Other Services: Beauty Tips
Hair Treatment: Crimping, Hair Color, Hair Cut, Hair Ironing, Hairloss Treatment, Hair Styling, Highlights, Partial Hair Straightening, Permanent Hair Straightening, Perming, Roots Touch Up, Scalp Treatment, Threading
Body Treatment: Body Contouring, Body Polishing, Body Wrap, Hand & Feet Massage
Spa Therapy: Aromatherapy, Hair Spa, Herbal Therapy
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron
Beauty Products: Body Care, Hair Care, Skin Care
Spa Services: Back Massage, Baliness Massage, Bleaching, Body Polish, Body Wrap, Face Massage, Facial, Foot Reflexology, Hand & Feet Massage, Head Massage, Nail Extension, Spa Manicure, Spa Pedicure, Waxing
Skin Treatment: Acne Treatment, Bleaching, Bridal Make Up, Eye Brow Treatment, Facial, Lifting & Toning, Manicure, Mehndi Application, Nail Art, Pedicure, Pigmentation, Skin Polishing, Unwanted Hair Removal, Waxing

Write Review

You might also like