നെനോരകം

തെലുഗു (U/A)
3 ratings3 ratings3 ratings
Cast: സൈരാം ഷംകര് , സരഥ് കുമാര് , രെഷമി മെനോൻ , മിസ് നാരായനാ , പ്രുധ്വി , കജി വിഷ്വനാഥ്
Released on:
Genre: എക്ഷൻ, ദ്രിലെര്, രോമ്യാംസ്
Director: സുദര്ഷൻ സലെംദ്രാ
Music Director: മഹീത് നാരായണ്‌
നെനോരകം, തെലുഗു movie showtimes in Bangalore

നെനോരകം Movie Review

Sairam reborn in Tollywood industry with his new acting skills. Sairam And Reshmi Impress the audience with their well improved performance. Prithvi’s Comedy performance also good. The film is directed by Sudharshan Salendra. ...

Read More

Show Timings of the Movie നെനോരകം on Dec 7, 2022

Write your review for നെനോരകം Movie

You might also like

Top theatres in Bangalore

More Theatres