ਲੈਪਟਾਪ ਪਲਸ

Computer Hardware Dealers
 04443300088, 04443300188
 09500190888
ਅਮਪਾ ਸਕਾਇਵਾਕ ਮਾਲ, 106, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਲੋਰ, ਨੇਲਸੋਂ ਮਨਿਕਮ ਰੋਡ, ਅਮਿਂਜਿਕਰਾਇ, ਚੇਂਨਈ - 600029, Tamil Nadu
ਇਨ ਅਮਪਾ ਸਕਾਇਵਾਕ ਮਾਲ

Services

Products: ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Used Laptops: ਨੋ
Brands: ਅਕਰ , ਏਚ.ਪੀ. , ਲਿਨੋਵੋ , ਸਨੀ , ਜ਼ੈਨਿਥ
Type: ਏ.ਏਮ.ਸੀ., ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Products: ਸੀ.ਏਫ.ਟੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਕੀਬੋਰਡ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਮੋਡੈਮਸ, ਮਾਉਸ, ਪ੍ਰਿਂਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਸਪੀਕਰਸ
Brands: ਏਚ.ਪੀ., ਡੈਲ, ਸਮਪੈਕ, ਲਿਨੋਵੋ, ਸਨੀ, ਅਕਰ

Write Review

User Reviews

i buy laptop for the company of lenovo 5 months ago and it was not work properly but manage this..... in the place of buy laptops lus in spencer plaza. i think i go to lenovo service centre in chennai. i was disappointed at this time ...
I gave my laptop for service in ampa sky walk ,to fix the display problem in screen.It was fixed but the new issue is the screen is not fixed properly and wide opened and they are not even bothering to fix it properly,insted they are trying to convince me that all the laptop screens have wide opening.Funny right.....but it was not funny to me...i was irritated visiting them more than 5 times...still iam waiting for their proper response
I gave my laptop for service to fix the display problem in screen.It was fixed but the new issue is the screen is not fixed properly and wide opened and they are not even bothering to fix it properly,insted they are trying to convince me that all the laptop screens have wide opening.Funny right.....but it was not funny to me...i was irritated visiting them more than 5 times...still iam waiting for their proper response

You might also like