ਰਿਲਾਇਂਸ ਵਰਲਡ

Telecom and Internet Service Provider
 04432557781
 09025777771
27, ਬਲਫੋਰ ਰੋਡ, ਕਿਲਪੌਕ, ਚੇਂਨਈ - 600010, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਕੋਨਿਕਾ ਕਲਰ ਲੈਬ

Services

cash, credit card
Payment Point: ਯੈਸ
Brands: ਬਿਗ ਟੀ.ਵੀ. ਡੀ.ਟੀ.ਏਚ.
Franchise: ਯੈਸ
Prepaid Sim card outlet: ਯੈਸ
Brand Outlet: ਯੈਸ
Accessories: ਯੈਸ
Dealer: ਯੈਸ
Brands: ਰੈਲਾਇਨਸ
Distributor: ਨੋ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Brands: ਰੈਲਾਇਨਸ
Brands: ਬਲਾਕਬੈਰੀ, ਰੈਲਾਇਨਸ ਸੀ.ਡੀ.ਏਮ.ਏ.
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ, ਲੈਸਡ ਲਾਇਨ
Products & Services: ਲੈਂਡਲਾਇਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਂਡ ਇਂਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

Write Review

You might also like