ਪਰਤਿਆ੍ਬੀਜ਼

Event Management Agencies
 07708075999
3, ਸਕਥਿ ਨਗਰ, ਨੁਂਗਮਬੱਕਮ, ਚੇਂਨਈ - 641029, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਇਂਡਿਅਨ ਬੈਂਕ - ਏ.ਟੀ.ਏਮ.

Services

Event Type: ਬਰਥਡੇ ਪਰਚੇਸ, ਕਮਰਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ, ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟ, ਮੈਰੇਜ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਪਿਰੋਵੈਟੇਟ ਇਵੈਂਟ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ
Services: ਫਲਾਵਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਜ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਟਸ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਡਸ ਪਰਚੇਸ, ਵੈਡਿਂਗਸ, ਲਾਂਚਸ
Type: ਕੋਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਡਸ ਪਰਚੇਸ, ਲਾਂਚਸ, ਪਰਸਨਲ, ਵੈਡਿਂਗਸ

Write Review

You might also like