ਰਿਲਾਇਂਸ ਵਰਲਡ

Telecom and Internet Service Provider
 04430352488
 09025777771
6, ਹੱਦੋਵਸ ਰੋਡ, ਨੁਂਗਮਬੱਕਮ, ਚੇਂਨਈ - 600006, Tamil Nadu
ਅਪੋਜਿਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਭਵਨ

Services

cash, credit card
Brands: ਰੈਲਾਇਨਸ ਬਿਗ ਟੀ.ਵੀ.
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Brands: ਰੈਲਾਇਨਸ
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ
Products & Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ

Write Review

User Reviews

What is the point of having the listing and information, when the service provider does not pick up the call and mind to respond either.

You might also like