ਜੇ.ਡੀ.ਏਸ. ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ Owner Verified Listing

Cargo Services and Agents
 04442166162
 09445392500
11/2-60, 5ਟੀ.ਏਚ. ਫਲੋਰ, 2ਏਨ.ਡੀ. ਲੇਨ ਬੀਚ ਰੋਡ, ਰਜਜੀ ਸਲਾਇ, ਪੈਰ੍ਰਿਸ, ਚੇਂਨਈ - 600001, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਆਂਦਰ ਬੈਂਕ

Services

cash, credit card
Services: ਅਅਰ, ਸੀ
Shipping: ਯੈਸ
Segment: ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਇਂਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Services: ਕਲਿਅਰਿਂਗ ਅਜੇਂਟ, ਕਸਟਮਸ ਕਲਿਅਰੇਨਸ, ਫਾਰਵਰਡਿਂਗ ਅਜੇਂਟ, ਫ੍ਰੈਟ ਫੋਰਵੈਰਡੇਰ

Write Review

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.