ਕੇਨਨ ਇਮੇਜ ਸਕਵੈਰ

Photography & Videography Services
 02266426975
 09320203016
ਆਰ ਸਿਟੀ ਮਾਲ, ਏਫ-35, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਲੋਰ, ਏਲ.ਬੀ.ਏਸ. ਰੋਡ, ਅਮਰਤ ਨਗਰ, ਫੇਜ-2, ਘਾਟਕੋਪਰ ਵੇਸਟ, ਮੁਂਬਈ - 400086, Maharashtra
ਇਨ ਆਰ ਸਿਟੀ ਮਾਲ
View Map

Services

cash, credit card
Studio: No
Equipment & Supplies: Yes
Brands: Canon
Services: Canon Digital Camera Sales, Frames
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron
Products: Consumables & Cartridges, Plotters, Printer, Scanner

Write Review

You might also like