> > Sai Ram Packers and Movers

ਸਾਈ ਰਾਮ ਪੈਕੇਰਸ ਅਂਡ ਮੂਵਰਸ

Movers & Packers
 02225893994
 09224640527, 09892305979
ਸੀ-101, ਈਸਟ ਅਂਡ ਅਪਾਰਟਮੇਂਟ, ਸੇਕਟਰ-6/ਏ, 26, ਕਮੋਠੈ, ਨਵੀਮੁਂਬਈ - 410209, Maharashtra
ਨਿਅਰ ਮਹਿਂਦਰ ਸ਼ੋਰੂਮ
View Map

Services

Credit Cards Accepted: ਨੋ
Transportaion Mode: ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਂਸਪੋਰਟੇਰਸ
cash, credit card
Packing Type: ਬਲੇਕ ਸੈਕਸ ਫਾਰ ਪੈਕਿਂਗ, ਬਬਲ ਰੈਪ ਪੈਕਿਂਗ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਪੈਕਿਂਗ, ਕਲਿਂਗ ਫਿਲਮ ਪੈਕਿਂਗ, ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਬਾਕਸ, ਫੋਮ ਬੀਡਜ ਫਾਰ ਪੈਕਿਂਗ, ਫੋਮ ਕੋਰਨਰ ਕਵਰਸ ਫਾਰ ਪੈਕਿਂਗ, ਮੈਟਰਸ ਬਾਕਸ, ਪੈਕਿਂਗ ਪੇਪਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟਸ/ਟੈਰਪ, ਵਾਰਡ੍ਰੋਬ ਕਾਰਟੋਨ ਪੈਕਿਂਗ, ਵੂਡੈਨ ਕ੍ਰੇਟੇਸ ਫਾਰ ਪੈਕਿਂਗ
Segment: ਕਮਰਸ਼ਲ ਪੈਕੇਰਸ ਅਂਡ ਮੁਵਰਸ, ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ ਪੈਕੇਰਸ ਅਂਡ ਮੁਵਰਸ
Services: ਕਲਾਇਮੇਟ ਕਂਟ੍ਰੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਡੋਰ ਟੁ ਡੋਰ ਟ੍ਰਾਨਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਫਮਿਗੈਸ਼ਨ, ਲੋਡਿਂਗ ਅਂਡ ਅਨਲੋਡਿਂਗ ਸਰਵਿਸ, ਪੈਕਿਂਗ ਅਂਡ ਅਂਪੈਕਿਂਗ ਸਰਵਿਸ, ਪੈਟ ਕੇਰਿਅਰ ਅਂਡ ਪੈਟ ਟ੍ਰਾਨਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਂਗਲ ਆਇਟਮ ਮੁਵ, ਟ੍ਰੈਂਸਿਟ ਇਨਸੁਰੇਨਸ, ਵਾਰਹਾਉਜਿਂਗ ਅਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਫਸਿਲਿਟੀ
Type: ਲੋਕਲ ਪੈਕੇਰਸ ਅਂਡ ਮੁਵਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਕੇਰਸ ਅਂਡ ਮੁਵਰਸ

Write Review