ਸੋਹਮ ਇਮਪੇਕਸ

Manufacturing Companies
 02225654621
6, ਓਲਡ ਰਮਗੋਪਲ ਇਂਡਸਟ੍ਰਿਇਲ ਇਸਟੇਟ, ਫੇਜ-1, ਮੁਲੁਂਡ ਵੇਸਟ, ਮੁਂਬਈ - 400080, Maharashtra
ਅਪੋਜਿਟ ਜਵਾਹਰ ਟਾਲਕੀਸ
View Map

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Products & Services: ਕੈਮਿਕਲਸ ਅਂਡ ਪੈਸਟਿਸਾਇਡਸ ਬਾਟਲਸ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰ, ਗਲੁ ਬਾਟਲਸ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰ, ਜੇਰੀ ਕਾਨਸ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰ, ਜੂਸ ਬਾਟਲਸ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰ, ਫਾਰਮਾ ਬਾਟਲਸ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰ, ਡਿਸਪੇਨਸੇਰ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰ
Products: ਏਕਸਪੋਰਟ ਅਫ ਕੈਮਿਕਲਸ ਅਂਡ ਪੈਸਟਿਸਾਇਡਸ ਬਾਟਲਸ, ਗਲੁ ਬਾਟਲਸ, ਜੇਰੀ ਕਾਨਸ, ਜੂਸ ਬਾਟਲਸ, ਫਾਰਮਾ ਬਾਟਲਸ, ਡਿਸਪੇਨਸੇਰ

Write Review

You might also like