ஹங்க் பாயோ

உணவகம்
Address of the listing கம்மனா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல் , நோ, சைனிஸ், நன்-வெஜ்

அகனா

உணவகம்
Address of the listing தோட்டா பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
1.0
Address of the listing கம்மனா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing தோட்டா பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, பிர்‌யானி, சைனிஸ்
Address of the listing தோட்டா பானசவாடி, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, பிர்‌யானி, சைனிஸ்
Address of the listing தோட்டா பானசவாடி, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ்
3.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலபில், எஸ், சின்ஸ்,மல்டி-சைசிங்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல் , யெஸ், சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்
3.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், 1 பின்‌ஜாலி, சைனிஸ்
3.0
Address of the listing தூரவானி நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, 1 அந்திரா
4.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ்

18 சைனா டௌன்

உணவகம்
Address of the listing பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
3.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், இன்டியன்‌

டேமரிண்ட்

உணவகம்
4.0
Address of the listing ராமமூர்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், சில்டிரென்ஸ் பிலெ ஏரியா,ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், க்யூபன்
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ, யெஸ், சைனிஸ், டலி
5.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing Ice cream Shop,Juice Shop
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், இன்டியன்‌

You might also like