ரஹ்ஹம்ஸ்

உணவகம்
Address of the listing கம்மனா ஹலிலி, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், கெரலிட்

பகீனி

உணவகம்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, அந்திரா, சைனிஸ்

பெரெடைஸ்

உணவகம்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌, நன்-வெஜ்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, வை-ஃபி ஜோன், யெஸ், சைனிஸ், மோங்கோலிய்ன்

ஜைக

உணவகம்
Address of the listing ராமமூர்தி நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், இன்டியன்‌

எச்3ஓ

உணவகம்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Restaurant
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, பிர்‌யானி, சைனிஸ்

த் ராக்

உணவகம்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing கம்மனா ஹலிலி, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

ஐ பார்க்

உணவகம்
Address of the listing கல்யான்‌ நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

டெக் 5

உணவகம்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing ராமமூர்தி நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், முகிலை

பெகோஸ்

உணவகம்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, பிர்‌யானி, சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing ராமமூர்தி நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், தை, அல்லாத-வெஜ்

You might also like