எக்ஸல் எலெக்டிரிகல்ஸ்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 09845475310
ஜி-8, சி.டி. காம்பிலேக்ஸ், சோமெஷ்வர நகர்‌, ஜயா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் பிலாக்‌, பெங்களூர் - 560011, Karnataka
நியர்‌ நீம்ஹன்ஸ் பஸ்‌ ஸ்டாப்‌
View Map

சேவைகள்

Electrical: யெஸ்
Appliance: மிக்ஸர், கிரைண்டர்
Type: பிற
Hardware: நோ
Authorized Repair Services Of: பிரெஸ்டிஜ், கைலஷ்
Repairs & Services: நோ
Products: சுவிசெஸ், எம்.சி.பி., சோகெட்ஸ், பிலக்ஸ், ஃபேன் ரிகலடோர், வைரஸ், கெபல்ஸ்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Lalbagh Road Cross Jaya Nagar Ulsoor