கிலோபோதெல்

சேவை குடியிருப்புகள்
 08025593495, 08025597109
609, மித்தல் டாவர்ஸ்‌, 6டி.எச். ஃபிலோர்‌, டி-விங்க்‌, எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர் - 560001, Karnataka
அருகில் ஐ.என்.ஜி. வ்ய்ஸ்யா பேங்க்‌
View Map

சேவைகள்

Type: லக்ஜரி
Tariff Range: பிட்வீன் ருபீஸ் 2001 மற்றும் ருபீஸ் 3000

எழுது விமர்சனம்

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road