எச்.எம்.எஸ். சிமென்ட்‌ செண்டர்

கட்டுமான பொருள் டீலர்கள்
 09880909949
131/5, செப்பீங்க்ஸ் ரோட்‌, ஷிவாஜி நகர்‌, பெங்களூர் - 560001, Karnataka
அருகில் ஸ்டிரீட் ஜான்ஸ் ஹை ஸ்கூல்‌
View Map

சேவைகள்

Type: சிமென்ட்‌
Iron/Steel: நோ
Products: கோரோமேண்டெல் சிமென்ட்‌, பிரீயா சிமென்ட்‌, எ.சி.சி. சிமென்ட்‌

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Gandhi Nagar Raj Bhavan Road Prakash Nagar