ஹிமாலய ஃபோடோ ஸ்டோர்

புகைப்படம் எடுத்தல் & வீடியோ சேவைகள்
 01724662425, 01725547584
 09878977745
எஸ்.சி.ஓ.-1032-33, செக்டர்‌ 22-பி, சண்டிகட்‌ - 160022
அருகில் ம்யூஜிக்‌ வரில்ட்‌

சேவைகள்

Studio: நோ
Equipment & Supplies: யெஸ்
Services: டிஜிடல் கெமெராஸ், ஹேண்டீகேம், கெம்‌கெர்‌டர்ஸ்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Sector 22-D Sector 23-C Sector 22-C Mohali