ஐ-ஸ்டோர்

கணினி வன்பொருள் டீலர்கள்
 04443930318, 04443930319
 08056024220, 09500133766
89, டாக்டர். ஆர்.கே. சலை, மைலாபூர், சென்னை - 600004, Tamil Nadu
அருகில் எ.வி.எம். ராஜெஷ்வரி கல்யான மண்டபம்

சேவைகள்

cash, credit card
Brands: ஏபல்
Products: டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Accessories: யெஸ்
Authorised Service Centre of: ஏபல்
Networking Equipment: என்.எ.
Used Laptops: நோ
Brands: ஏபல்-ஐஃபோன்
Brands: ஏபல்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Products: செல் ஃபோன்ஸ், கம்ப்யூடர் பிரிண்டர்ஸ், கம்ப்யூடர்ஸ், லேபடாப்ஸ்
Products: சி.எஃப்.டி. மானிடர்ஸ், கிபோர்ட், எல்.சி.டி. மானிடர்ஸ், மோடெம்ஸ், மௌஸ், பிலோடெர்ஸ், பிரின்டர், ஸ்கேனர், ஸ்பீகர்ஸ்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

The worst apple store I've been to. Worst staff! They don't know how to talk to customers. Both on phone, or when you go to the store. Imagine is anyday better!

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Adyar Mandaveli RA Puram Alwarpet