> > Dr. Cardoso Clinical Laboratory

டாக்டர். கார்டோஸோ கிலினிகல் லெபோரெடரி

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 083222602648
சர்ச்‌ ரோட்‌, மபூஸா, கோவா - 403507
ஆபோஜிட்‌ ரெமன்ஜோ ஹாஸ்பிடல்‌

சேவைகள்

X-Ray: யெஸ்
Blood Tests: யெஸ்
Scan: யெஸ்

எழுது விமர்சனம்

You might also like