> > Medicare Clinical Laboratory

மெடிகெர் கிலினிகல் லெபோரெடரி

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322252736, 08322252486
எல்.ஜி./17, கோம்ஸ் கேடேயோ கமர்ஷல்‌ காம்பிலேக்ஸ், மபூஸா, கோவா - 403507
அருகில் அலங்கார் தியேடர்‌

சேவைகள்

X-Ray: நோ
Blood Tests: யெஸ்
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like