> > Trinity Laboratory

டிரினிடி லெபோரெடரி

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322731852
விர்கிங்கார் பவன்‌, மர்தீன்ஹோ மனீஜ்ஸ் ரோட்‌, மர்கயோங், கோவா - 403601
அருகில் மர்கயோங் போலிஸ்‌ ஸ்டெஷன்‌

சேவைகள்

X-Ray: யெஸ்
Blood Tests: யெஸ்
Scan: யெஸ்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Good Service. Friendly and professional. Open 7AM to 7 PM incl Sundays. Great service. Strongly recommended. RickyN

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Fatorda So Margao Ho