தீரோகெர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322426223, 08326643027
ஏஸ்-5, கஸா இமேகுலெட், ஜோஸெ ஃபேல்கேயோ ரோட்‌, பனாஜி மார்கெட்‌, கோவா - 403001
அருகில் பிரோகிரெஸ் ஹை ஸ்கூல்‌

சேவைகள்

X-Ray: நோ
Blood Tests: யெஸ்
Scan: நோ

Other Branches of Thyrocare

Above Manipal Finance
Margao ho, Goa

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Panaji Ho