> > Bakshi Ghura & Company

பக்ஷி குரா & கம்பனி

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 02223741612, 02223741613
 09322280194
98/100, அனந்திராவ் நாராயன் சர்வ் மர்க்‌, உமரகாதி, மும்பயி - 400009, Maharashtra
அருகில் கணெஷ மன்திர்‌
View Map

சேவைகள்

Electrical: யெஸ்
Type: பைப்‌ஸ் மற்றும் ஃபிடிங்க்ஸ்
Hardware: யெஸ்
Repairs & Services: நோ
Products: கெபல் வைரஸ், பெண்ட் பிரஷெஸ், நெல்ஸ், சுவிசெஸ், சுவிச்‌போர்ட்ஸ், பி.வி.சி. பைப்‌ஸ், ஏஞ்ஜல்ஸ்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Lower Parel West Worli Tardeo Fort