ஜவாஹர் இலெக்டிரானிக்ஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 09927417758
நை பஸ்தி போஜியா பை பாஸ்‌ ரோட்‌, பஞ்ஜாபி காலனி, ஷீகோஹாபாத் - 205135
நியர்‌ ஹனுமான்‌ மன்திர்‌

எழுது விமர்சனம்