மீண்ட்

காப்பி குடிக்கும் கடை
4.0
Address of the listing ரெஸ் கோர்ஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், இன்டியன்‌, இடாலியன்

ஹலிலீமனெ

உணவகம்
2.5
Address of the listing மலிலெசுவரம், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்

சப்‌வெ

உணவகம்
3.0
Address of the listing லாவெல் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, ஃபாஸ்ட் ஃபூட்
3.0
Address of the listing ஸ்டிரீட். மார்கஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing ரெஸ் கோர்ஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், இன்டியன்‌

எ.எல்.-பெக்

உணவகம்
3.5
Address of the listing ராஜாஜி நகர்‌ 6டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், பிர்‌யானி, சைனிஸ், இன்டியன்‌

1498 எ.டி

உணவகம்
Address of the listing பேலெஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், காண்டினெண்டல்
3.5
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌, கெபப்ஸ்
Address of the listing விஜயா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்
1.0
Address of the listing விஜயா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், ஃபாஸ்ட் ஃபூட்,மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing இம்ஃபேண்டிரி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்,சௌத் இன்டியன்‌
1.5
Address of the listing ஸ்டிரீட். மார்கஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
1.0
Address of the listing காந்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்,சௌத் இன்டியன்‌
Address of the listing காந்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலபில், எஸ், சின்ஸ், இன்டியன்‌
4.5
Address of the listing பாலெபெட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்

வ்ய்பவா

உணவகம்
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing காந்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, மல்டி-கூசிந்ய்

ஜெட் செட்

உணவகம்
Address of the listing இம்ஃபேண்டிரி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல் , மல்டி-கூசிந்ய், அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing காந்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், பிர்‌யானி, சைனிஸ்
Address of the listing காந்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய், வெஜ்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

மேலும் காண்க

Coffee Shop உள்ள Bangalore Ice cream Shop உள்ள Bangalore Sweet Shop உள்ள Bangalore