மன்னிக்கவும். நாம் எந்த சரியான பொருத்தங்கள் கண்டறியப்படவில்லை. ஆனால் நாம் கடினமாக தேடியது, மற்றும் இவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டன

ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த் கெயர்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing மூலகுலம், பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியா,கார்டிய்க் சர்ஜரி,டெர்மேடோலோகி
5.0
Address of the listing கலபெத், பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்,பிடிய்டிரிக்ஸ்,டெர்மேடோலோகி
5.0
Address of the listing முதியால்பெட், பண்டிசெரி
Services provided by the listing நெஃபிரோலோக்ய்,டாக்டர்ஸ் நெஃபிரோலோகீஸ்த்,அரோலோகி

ஷிரி சை கரிபா ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing கடேலோர், பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஃபீஜிய்தெரேபி,ஆரதோபெடிக்ஸ்,பிடிய்டிரிக்ஸ்

எ.ஜி. பத்மவதி ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing அரிம்பர்டபுரம், பண்டிசெரி
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி,மகப்பேறு மருத்துவர், பிடிய்டிரிக்ஸ்
Address of the listing ரோமைன் ரோலண்ட் ஸ்டிரீட்‌, பண்டிசெரி
Services provided by the listing கீந்யேகோலோகி,பிடிய்டிரிக்ஸ்,ஆரதோபெடிக்ஸ்,இயர்

வசன் ஆய் கெயர் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing நெலிலீடோபெ, பண்டிசெரி
Services provided by the listing கண்ணொளியியல், நோ, யெஸ், எஸ்சீலோர்

மாதவ ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing நெலிலீடோப்பெ, பண்டிசெரி
Services provided by the listing அரோலோகி, யெஸ்

ருபா கிலினிக்

கிளினிக்
3.0
Address of the listing மிஷன் ஸ்டிரீட்‌, பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing பூமிய்ன்பெத், பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing மதகதீபெத், பண்டிசெரி
Services provided by the listing மெடிகல், ஹெல்த் செக் அப்‌
Address of the listing நடெசன் நகர்‌, பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing இசுவரன் கோயில்‌ ஸ்டிரீட்‌, பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing லவ்ஸ்பெத், பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing முதியால்பெட், பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing கோட்டகுப்பம், பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing லவ்ஸ்பெத், பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing தனவந்திரி நகர்‌, பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing அம்பூர் சலை, பண்டிசெரி
Services provided by the listing புல்மோனோலோகீஸ்த், யெஸ்
Address of the listing விலிலியானூர், பண்டிசெரி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்,ஜெனரல் சர்ஜரி,கீந்யேகோலோகி

You might also like