సోనో విజన్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08026639855, 08041211221
460/2, 30టీ.హెచ్. క్రాస్‌, జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560011, Karnataka
ఆపోజిట్‌ సుఖ్ సాగర్‌
View Map

సేవలు

Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్
Sharp: మైక్రోవేవ్ అవన్
Accessories & Parts: యేస్
Siemens: డిశ్‌వాశర్, రేఫ్రిజరేటర్
Eureka Forbes: వెకుయమ్ క్లీనేర్
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Godrej: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
BPL: కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., కూకింగ్ హాబ్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., గైస్‌ టేబల్స్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, స్లిమ్ టీ.వీ.
Bose: డిజిటల్ మ్యూజిక్ సిసటమ్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, మ్యూజిక్ సిసటమ్, ఆవుట్‌డోర్ స్పీకర్స్, స్టిరియో స్పీకర్ సిసటమ్
Haier: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Toshiba: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, డి.వీ.డి. రికోర్డర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ.
Panasonic: ఆటోమెటిక్ కూకర్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, క్యామ్కోర్డేర్, సి.డి. రేడియో క్యాసేట్ రికోర్డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హోమ్ ఆడియో, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఐ.సి. ఎండ్ క్యాసేట్ రికోర్డర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిని హై-ఫి సిసటమ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రేకివేర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ఆడియో, రేడియో క్యాసేట్ ప్లేయర్, రేఫ్రిజరేటర్, స్లిమ్ టీ.వీ., స్ట్యాండ్‌బై లైట్, ఠేర్మోపోత్, వెకుయమ్ క్లీనేర్, వాశింగ్ మశీన్
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్, హై-ఫి సిసటమ్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, హోమ్ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిసటమ్, హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్ ఆక్స్‌రైస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ప్లే స్టేషన్, రేడియో, వాక్‌మ్యాన్ ఎమ్.పి.3
IFB: కమర్శల్ డిశ్వ్యాశేర్స్, డిశ్‌వాశర్, డ్రైఎర్స్, హాబ్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్
Whirlpool: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ పరిఫీర్
JVC: కమ్పోనంట్ సిసటమ్, కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., డిజిటల్ హోమ్ సినేమా, డిజిటల్ మిడియా క్యామ్కోర్డేర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హెచ్.డి.-ఐ.ఎల్.ఎ. టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్‌ ప్రోజేక్టర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., స్పీకర్స్, సబ్ వూఫర్
Products: అయర్ కండిశనర్స్, కమ్ప్యూటర్స్, ఇన్‌వర్టర్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Products Other: డిజిటల్ క్యామెరా, విడియో రికోర్డర్
Philips: బ్లెండర్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. ప్లేయర్, సీటర్స్ ప్రేసేస్, కాఫీ మేకర్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ రైస్ కూకర్, ఫ్ల్యాట్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, గ్రీల్లేర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, జూసర్, కెట్ల్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్, రేడియో, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్, అల్ట్రా స్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనేర్
Kenstar: అయర్ కూలర్, ఫులి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, ఇన్స్టేన్ట్ వాటర్ హీటర్స్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, లి ప్యుర్ వాటర్ పరిఫీర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టి ప్రోసెసర్, రేఫ్రిజరేటర్, రైస్ కూకర్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, స్టోరేజ్ వాటర్ హీటర్స్, టోస్టర్, వాటర్ డిస్పేన్సేర్
Black & Decker: బ్లెండర్స్, బ్రేడ్ మేకర్స్, క్యాన్ ఎండ్ జార్ ఓపేనర్స్, చాపర్, కాఫీ గ్రైండర్, కాఫీ మేకర్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, గ్రిల్స్ ఎండ్ గ్రీడ్‌లేస్, ఆయ్‌రన్, జూసర్, కెట్ల్, నైవ్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్, స్టీమర్స్, వ్యాఫ్ల్ ఎండ్ సెండ్‌విచ్ మేకర్
Morphy Richards: చాపర్, కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లండర్, కెట్ల్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ఓ.టీ.జి., రూమ్ హీటేర్, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టి మేకర్, టోస్టర్, వెకుయమ్ క్లీనేర్
Kelivanator: చేస్ట్ ఫ్రీజర్, ఐస్ క్రీమ్ ఫ్రీజర్స్, రేఫ్రిజరేటర్, అప్‌రైట్ ఫ్రీజర్స్
Sansui: సి.డి. సీరీస్, కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, స్లిమ్ టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Authorised Service Centre of: ఎలేక్ట్రోలక్స్, గాడ్‌రేజ్, మార్‌ఫి రిచర్డ్స్, స్యామ్సంగ్, సన్సుయి, సని
Faber: బిల్ట్ ఇన్ అవన్, కుక్‌టాప్, డిశ్‌వాశర్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Electrolux: గ్రీల్లేర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Sanyo: ఆడియో సీస్టమ్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, స్లిమ్ / ఫ్ల్యాట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్

Other Branches of Sono Vision

Near Devegowda Petrol Bunk
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Kalyan Nagar Bus Stop
Banaswadi, Bangalore
Near Pavithra Paradise Restaurant
Basaveshwara Nagar 2nd Stage, Bangalore
Near Cafe Coffee Day
Brigade Road, Bangalore
Opposite Food World Supermarket
Cox Town, Bangalore
Opposite Medinova Diagnostic Centre
Infantry Road, Bangalore
Near Universal Academy
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Hennur Bus Stop
Kalyan Nagar, Bangalore
View All 18 Branches of Sono Vision

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు సమీపంలోని సోనో విజన్

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Frazer Town Ulsoor