ఐనొక్స్

సినిమా థియేటర్
 03323584499
సాఊథ్‌ సిటి మాల్, 375, 2ఎన్.డి. ఫ్లోర్‌, ప్రిన్స్ అనవర్ శాహ్‌ రోడ్‌, జోధ్‌పుర్‌ పార్క్‌, కోల్‌కాతా - 700068, West Bengal
ఇన్ సాఊథ్‌ సిటి మాల్

సేవలు

cash, credit card
Coupons Accepted: yes
Reservation Number: 033-40105555
Multiplex: Yes
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Fame Cinema Hall: This is the best place to eat flavoured popcorn by the tub and watch a movie in air-conditioned comfort. Going to the cinema halls to watch the latest blockbuster just isnt the same anymoreits way better thanks to Fame multiplex! You can take your pick of movies, snacks and beverages. The seating arrangement is comfortable and the ambience perfect for the movie watching experience. Interested in more comfort than you think you can handle? Then try out a reservation in the Gold Class theatre for select shows only! The multiplex also regularly host film premiers as well

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Kasba Industrial Estate Alipore Lake Market Bhawanipur