జి.ఐ.టీ.ఎస్. కమ్ప్యూటర్ సేన్టర్‌

కంప్యూటర్ విద్య & శిక్షణ కేంద్రం
 1561240141
115, చురూ రోడ్‌, తారానగర్ - 331304
నియర్‌ తారానగర్ పోస్ట్‌ ఆఫిస్‌

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like