ద్ ఫోరమ్

షాపింగ్ మాల్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Commercial Areas

లైఫస్టైల్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 1స్ట్రీట్ బ్లాక్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, కవర్డ్, పాల్‌నేషన్ రేస్ట్రాంట్

లైఫస్టైల్

షాపింగ్ మాల్
1.0
Address of the listing ఆస్టిన్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎన్.ఎ., కవర్డ్

టోటల్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
2.5
Address of the listing మదీవాలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, కవర్డ్, సిల్వర్ మేట్రో, అఫ్రికన్ సఫారి
5.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Shopping Mall

లీడో మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
2.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, కవర్డ్,ఓవర్‌నైట్, స్ప్యాగేటి కిచేన్

గరుడ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
4.0
Address of the listing మగ్రథ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Shopping Mall

బైంగలోర్‌ సేంటరల్

షాపింగ్ మాల్
3.0
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Commercial Areas

గోపాలన్ లేగసి మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
3.0
Address of the listing మైసోర్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, కవర్డ్, యేస్

ఈవా మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
2.5
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వాయు, కవర్డ్,వాలేట్, క్యాఫే మ్యాస్యాలా

సిగ్మా మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
2.0
Address of the listing కనింగ్యామ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing కవర్డ్, మ్యాక్ డోనాల్డ్స్, ఫూడ్ కోర్ట్, మోతి మహల్

బ్రూక్ఫీల్డ్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
1.0
Address of the listing బ్రూకఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎన్.ఎ., కవర్డ్, ట్యాకో బేల్

సఫీనా ప్లాజా

షాపింగ్ కాంప్లెక్స్
3.5
Address of the listing ఇంఫ్యాంట్రి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Commercial Areas

సుఖ్ సాగర్ మల్ల్

షాపింగ్ కాంప్లెక్స్
5.0
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Shopping Complex

టోటల్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
1.5
Address of the listing హెచ్.ఎ.ఎల్. అయర్‌పోర్ట్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, కవర్డ్,డైజబ్లడ్, ఫూడ్ కోర్ట్

5టీ.హెచ్. ఏవేన్యూ

షాపింగ్ కాంప్లెక్స్
3.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Shopping Complex

టోటల్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
3.0
Address of the listing సరజపుర్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎన్.ఎ., కవర్డ్, గర్మా గరమ్ ఫ్యామలి రేస్ట్రాంట్

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
5.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 9టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

You might also like